top of page

Jsme inovativní česko-anglická základní škola, která se zaměřuje na všestranný rozvoj klíčových dovedností a schopností svých studentů za pomoci vlastní výjimečné vzdělávací koncepce GENIUS Mind a jsme v tom dobří.

Věříme, že každý student má mít příležitost rozvíjet svůj přirozený potenciál a my jsme jeho průvodci na této cestě. Jsme základní škola, která navazuje na mateřské školy s tradicí od roku 2010 a které jsou skvěle hodnocené ze strany České školní inspekce.

 

Tvoříme na české poměry unikátní koncept svou kvalitou i obsahem a nyní máte možnost se k nám na této cestě přidat.

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE V GENIUS School
Staň se členem našeho GENIUS týmu v naší základní škole!

Volne pozice.jpg
ucitel-01_edited.jpg
Pedagog 1., 2. a 3. třídy základní školy
 
GENIUS Základní škola - Praha

 

Jsme nová česko-anglická základní škola na Praze 4 zaměřená na rozvoj potenciálu dětí a projektové vzdělávání. Navazujeme na naše inovativní mateřské školy, které od roku 2010 cíleně pracují s dětským nadáním v unikátním vzdělávacím programu GENIUS MIND.

Do našeho týmu hledáme nadšené pedagogy pro 1., 2. a 3. třídu základní školy.

 

Budujeme školu, která bude efektivní a zábavná a zároveň přinese dětem možnost rozvíjet cíleně jejich jedinečný potenciál a šanci prakticky uplatnit svůj talent. Připravujeme děti na svět, který zde bude za 20 let.

Koho hledáme:

 

 • nadšence, který se rád realizuje v pedagogice

 • kolegu, který dokáže individuálně řídit žáky, rozvíjet v nich přirozenou zvědavost, vést je k samostatnosti a vlastní sebemotivaci

 • člověka s pozitivním přístupem a vynikajícími komunikačními dovednostmi

 • někoho, komu jsou blízké inovativní způsoby výuky s profesionálním přístupem

 • požadovaná znalost AJ: úroveň B2 - C1 - spolupráce s rodilým mluvčím na třídě

 • učitele se zaměřením na 1. stupeň

 • vhodné i pro absolventy v tomto roce

Co Vás u nás čeká:

 

 • aktivní podílení se na rozvoji potenciálu dětí, což je naše specializace

 • podpora dětí při jejich individuální práci a práce na individuálních portfoliích dětí

 • spolupráce s psychologem, který u nás sestavuje podrobné profily dětí (k Vaší práci Vám budou nápomocné podrobné diagnostiky dětí a spolupráce s psychologem)

 • spolupráce na třídě s rodilým mluvčím anglického jazyka

 • aktivní účast na školních akcích, aktivitách, výletech apod.

 • osobní rozvoj, školení, zapojování alternativních výukových metod do běžné výuky

 • možnost kariérního růstu do pozic vedoucích pedagogů školy či ředitelky/ředitele školy

 • příjemné a přátelské pracovní prostředí, vstřícný kolektiv s možností osobního rozvoje, kolegiální podporu, možnost růstu a seberealizace

 • dynamické a kreativní prostředí

 • nadstandardní finanční ohodnocení

 • zvýhodněné podmínky pro vlastní děti

Adresa: GENIUS SCHOOL s.r.o. - pracoviště Praha 4 

Plat: 45 000 – 55 000 Kč/ měsíc

Typ pracovního poměru: Na plný úvazek 

Flexibilní možnost nástupu - od srpna 2023 nebo ihned

Vhodné i pro  absolventy v tomto roce

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO

 

Benefity:

bonusy/prémie, vzdělávací kurzy, školení, závodní stravování, kafetérie, firemní školka, občerstvení na pracovišti, příspěvek na vzdělání, zdravotní volno/sick days, Individuální rozvržení pracovní doby, možnost si napracovat hodiny, dovolená více než 5 týdnů, children-friendly office, možnost studijního volna, individuální rozpočet na osobnostní růst, vyhrazený čas na inovace

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis na mail info@genius-school.cz a domluvíme si schůzku, na které se lépe poznáme.

Reakcí na tento inzerát udělujete souhlas s kontaktováním bývalých zaměstnavatelů z naší strany za účelem získání referencí a se zpracováním osobním údajů.


Těšíme se na Vás!

Pedagog 1.,2. a 3. třída
ucitel-01_edited.jpg
English teacher - grades 1 - 5
GENIUS Základní škola - Praha 4

 

We are a Czech-English primary school in Prague 4 focused on developing children's potential and project-based education. We are building on our innovative kindergartens, which since 2010 have been working with children's talents in a unique educational program GENIUS MIND.

We are looking for enthusiastic English teacher to join our team for primary school grades 1 to 5.

 

We are building a school that will be effective and fun, while bringing children the opportunity to develop their unique potential in a purposeful way and the chance to put their talents into practice. We are preparing children for the world that will be here in 20 years

Who we're looking for:

 

 • an enthusiast who loves to pursue a career in education.

 • a colleague who can manage students individually, develop their natural curiosity, lead them to independence and self-motivation

 • a person with a positive attitude and excellent communication skills

 • someone who is comfortable with innovative teaching methods with a professional approach

 • required knowledge of English: level C1 to C2 native speaker level

 • also suitable for graduates this year

What you can expect:

 • active participation in the development of children's potential - our specialty.

 • supporting children in their individual work and working on their individual portfolios

 • working with a psychologist who will draw up detailed profiles of the children (detailed diagnostics of the children and collaboration with the psychologist will help you in your work)

 • working in the classroom with a Czech teacher

 • active participation in school events, activities, trips, etc.

 • personal development, training, incorporating alternative teaching methods into regular teaching

 • the opportunity for career progression to the position of head teacher or headmistress

 • pleasant and friendly working environment, friendly team with the possibility of personal development, collegial support, opportunity for growth and self-realization

 • dynamic and creative environment

 • above-standard financial remuneration

 • preferential conditions for own children

Address: GENIUS Základní škola s.r.o. - Praha 4, Dolnokrčská street

Salary: 45 000 – 60 000 CZK / month

Type of employment: Full time, Part time, Contractor, Working agreements  

Flexible start - from August 2023 or immediatel

Also suitable for graduates this year

Length of employment: Indefinite

Type of contractual relationship: employment contract, work on a trade licence/ICO

 

Benefits:

Bonuses, educational courses, training, company catering, cafeteria, company nursery, refreshments at the workplace, education allowance, sick leave/sick days, Individual working hours, possibility to work hours, leave more than 5 weeks, child-friendly office, possibility of study leave, individual budget for personal growth, dedicated time for innovation

If you are interested in our offer, send us your CV to info@genius-school.cz and we will arrange a meeting to get to know each other better.

By responding to this advertisement, you consent to our contacting former employers for the purpose of obtaining references and to the processing of personal data.

We look forward to hearing from you!

English teacher
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page