GENIUS zakladni skola.jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENIUS SCHOOL

s česko-anglickým programem

GENIUS zakladni skola.jpg

Základní škola GENIUS SCHOOL navazuje na více jak 10 let zkušeností mateřských škol GENIUS Kindergarten, které se během této doby etablovaly jako inovativní mateřské školy poskytující předškolní vzdělávání na té nejvyšší odborné úrovni. Unikátní vzdělávací koncept GENIUS Mind, který rozvíjí kompetence a dovednosti dětí pomocí individuálních vzdělávacích plánů na základě nejlepší diagnostiky IDS, narážel na své limity při přechodu dětí na základní školy, které nebyly vždy schopny pracovat s dalším rozvojem takového to dětského nadání.

 

Od září 2021 jsme otevřeli Základní školu GENIUS School, která má za cíl připravit děti komplexně na další vzdělávání bez ohledu na cestu, kterou si vyberou. Děti získávají pevné osobnostní základy a vědomosti, na kterých budou moci stavět.

Základní informace

Zábava

ZAČÍNÁME

1.9.2021

Otevíráme 1. a 2. třídu

1.9.2022

Otevíráme 1., 2. a 3. třídu

Od 1.9.2023

Otevíráme celý první stupeň

Zábava

CELODENNÍ PROGRAM

7:30-17:30

Ranní GENIUS Club

Denní integrovaná výuka

Odpolední kluby

Odpolední GENIUS Club

Zábava

50% PROGRAMU

V ANGLICKÉM JAZYCE

Bilingvní program

Rodilý mluvčí

Odpolední kluby Cambridge

Workshopy

Zábava

NEJMODERNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný tematický program

Diagnostika

3D tisk, Roboti, Tablety

Umění sebeprezentace

Proč studovat s námi

Po více jak deseti letech působení našich mateřských škol jsme otevřeli i základní školu. Naše motivace byla jasná od začátku - umožnit dětem pokračovat v našem unikátním vzdělávacím konceptu i po skončení mateřské školy.

 

Proto jsme v roce 2021 otevřeli naši GENIUS Základní školu. Ta navazuje na pevné základy, které dětem dávají naše mateřské školy, ale je otevřena i dětem z jiných předškolních zařízení. Navazujeme na náš koncept GENIUS MIND a plynule ho rozvíjíme pro starší děti. 

 

Základem našeho přístupu je nejpokročilejší psychologická diagnostika, která nám umožňuje identifikovat přesně, ve kterých oblastech má každé dítě nadání a kde rezervy. Na základě toho připravujeme dětem individuální vzdělávací plány, které se zaměřují primárně na další rozvoj konkrétního nadání konkrétního dítěte. 

Vzdělávací program kombinující teorii a praxi

V naší škole probíhá integrovaná tematická výuka, která kombinuje teorii s praxí. Spolu s rozdělením učiva do školních předmětů se učivo z různých vzdělávacích oblastí také integruje do jednoho tématu, kterému se žáci věnují delší dobu (4 týdny). Vzdělávací program přirozeně navazuje na vzdělávání v našich mateřských školách, které se zaměřuje na rozvíjení potenciálu dítěte. Studenti procházejí celkovou diagnostikou, která určí silné a slabé stránky žáka. Na základě výsledků je pak následně přizpůsoben a individuálně nastaven vzdělávací program, který má především rozvíjet silné stránky studenta, aby se jednou mohl plně a úspěšně realizovat v oboru, pro který má předpoklady. Studenti k výuce využívají především odbornou literaturu, moderní pracovní listy a zdroje vybrané pro dané téma a přirozené prostředí.

Spolupracujeme se ŠKOLA MŮJ PROJEKT, která nám zajišťuje odbornou metodickou podporu. 

Vzdělávací program obsahuje:

Bilingvní česko-anglická výuka

Vzdělávání probíhá v českém a anglickém jazyce tzv. bilingvní formou metodou CLIL. Část projektového programu probíhá zcela v anglickém jazyce. Studenti používají angličtinu denně a přirozeně v programu. Rodilí mluvčí jsou u nás na pozicích asistentů učitelů. Studenti mají možnost absolvování Cambridge zkoušek a mají k dispozici materiály Cambridge a Oxford. Pro zpestření programu slouží anglické tematické workshopy, akce a aktivity.

Projektová výuka

Součástí integrovaného tematického programu jsou projekty, na kterých studenti pracují jak skupinově tak individuálně. Při jejich práci dochází k aktivnímu rozvoji klíčových schopností jednotlivců (komunikace, spolupráce, řešení problémů, vlastní učení, empatie, proaktivita,...). Každý student na konci projektu může přesně určit podíl své práce a své zapojení. 

Diagnostika

Naším největším fokusem je vytěžení a osvobození potenciálu našich žáků. Studentům sestavujeme individuální vzdělávací plány na základě rozsáhlé celkové diagnostiky. Dochází tak k cílenému rozvoji potenciálu a nadání studenta. Škola využívá jeden z nejmodernějších diagnostických systémů a nedílnou součástí týmu je kromě zkušených pedagogů i psycholog. 

Hodnocení slovní formou

Naše škola používá mnoho forem kvalitativního slovní hodnocení namísto klasického známkování. Tyto formy hodnocení jsou průběžné, konkrétnější a mají vyšší informační hodnotu. Umožňují nám tak vyzdvihnout přednosti studenta a lépe ho motivovat. Zároveň umožňují přesně popsat nedostatky, na jejichž odstranění musí student pracovat. 

Moderní vzdělávací pomůcky

Výuka probíhá atraktivní interaktivní formou s pomocí digitálních technologií. Studenti pracují na tabletech, 3D tiskárně, interaktivní tabuli a využívají například výukové materiály nakladatelství Fraus včetně elektronických učebnic, Taktik a Nová škola. Jsou zapojovány i montessori pomůcky, roboti a interaktivní tabule. 

Umění sebeprezentace

Jednou z priorit je pro nás výuka rétorických a prezentačních dovedností, při které si studenti budují sebevědomí ve svém projevu. Součástí je i dramatická výchova.

Ranní, odpolední a výběrové kluby

Škola zajišťuje družinu a nabízí rozmanitou nabídku nadstandardních klubů - sportovních, uměleckých hudebních, logických, jazykových a jiných.

Vzdělávací poradenství

Jsme Vašimi partnery dbáme na spokojenost našich dětí a rodičů po všech stránkách. Nabízíme odborné vzdělávací poradenství. Spolupracuje s týmem odborníků: speciálních pedagogů, psychologů, logopedů.

Vzdělávací okruhy

Zábava

Okuhy vzdelavani ryby.jpg

BIG 8

Rozvíjejí se silné stránky osobnosti dítěte a jeho potenciál a umožňuje se dítěti dále v nich zdokonalovat pomocí nástrojů a metod vhodných k posílení konkrétního nadání.

Zábava

Okuhy vzdelavani ryby2.jpg

21.století

Zaměřujeme se na rozvoj vlastností, které jsou důležité pro úspěšný a spokojený život v 21.století - sebepoznání, sebehodnocení, sebeúcta, sebeprezentace, umění meditace a otevřeného myšlení, finanční gramotnost.

Zábava

Okuhy vzdelavani ryby3.jpg

Digitální vzdělávání

Děti pracují s digitálními technologiemi. Součástí je práce na tabletech, PC, programování, práce se solární technologií, programování robotů, znalost technologií, využívání interaktivních tabulí, práce s 3D tiskárnou.

Zábava

Okuhy vzdelavani ryby4.jpg

Permakultura

Škola si zakládá především na zdravém životním stylu a denním zařazení pohybu a možností meditace s cílem osvojení si hodnot celkového udržitelného chování pro budoucnost nás všech.

Sport

Okuhy vzdelavani ryby5.jpg

Let's speak

Kromě začlenění již bilingvního prostředí v rámci vzdělávání bude dětem umožněna výuka dalších jazyků

Profil studenta

V těchto hodnotách jsou naši studenti vychováváni.

Profil studenta - GENIUS.jpg

Zdravý životní styl

Zábava

MENTÁLNÍ HYGIENA

Řízená meditace nám pomáhá rozvíjet kreativitu. Využíváme velké množství relaxačních a dýchacích cvičení. Studenti si osvojují základy jogy.

Sport

ČERSTVÝ VZDUCH

K navození příjemné a osvěžující atmosféry v prostorách školy jsou používány difuséry s esenciálními oleji. Výuka probíhá v rámci možností na zahradě.

Styl

POHYB A SPORT

Na každý školní rok je v nabídce široká nabídka sportovních klubů. Pohyb je však zapojován i v průběhu dne a o přestávkách, aby se studentům doplnila energie.

Zábava

INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

Individuální potřeby děti jsou pečlivě zaznamenávány a vedeny. Respektujeme  individuální požadavky rodiny - víra, stravování - vegetariánství, osobní preference a vše co je pro rodinu důležité a chtěla by to aplikovat i do školského zařízení.

Zábava

PROSTŘEDÍ A HYGIENA

Prostory v našich školách jsou vždy čisté a kultivující.  Používáme nezávadné desinfekční prostředky a sensitivní mýdla pro děti, spolu s hygienickými prostředky firmy TORK. 

Zábava

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Součástí dne je i zdravé a vyvážené stravování, které studentům přinese psychickou vyrovnanost, optimální tělesnou váhu i celkovou vitalitu. Vyvážená strava podporuje funkci mozku a zlepšuje i duševní zdraví.

Galerie

Školné

Školné na školní rok 2021/2022 na základní škole činí 169 000 Kč.

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

  • vstupní diagnostiku a nastavení individuálního vzdělávacího plánu

  • konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem

Školné se obvykle platí čvrtletně. Za první čtvrtletí k 20. 7. nadcházejícího školního roku.

Zápis pro školní rok 2022/2023

  • Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/ 2023 proběhne v dubnu 2022.

  • Do 15.4.2022 přijímáme předběžné přihlášky do prvního ročníku školního roku 2022/2023.

  • K základnímu vzdělávání bude pro školní rok 2022/2023 přijato 20 žáků do první třídy a 20 žáků do druhé třídy.

  • Bližší informace ke kritériím přijetí a k organizaci zápisu budou k dispozici na začátku dubna.

  • Nyní přijímáme PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY - viz. registrační formulář níže

  • Na základě PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY budeme zasílat podrobnější informace k přijímacímu řízení v březnu

Přestup do ročníků

  • V průběhu roku je možné přestoupit do ročníku, pokud je volná kapacita

  • V současné době budou možné přestupy do druhé třídy pro školní rok 2022/2023

Předběžná přihláška do první a přestup do druhé třídy
arrow&v
arrow&v

Lokalika naší základní školy

Školní rok 2021/2022 odstartovala naše první třída v nové mode