top of page

VDĚLÁVACÍ PROGRAM
GENIUS Mind

20191205_101554.jpg

Výsledky moderních výzkumů nám dokazují, že mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let. Z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Výzkum NASA dokonce tvrdí, že 98% dětí ve věku čtyř let jsou geniální kreativci s nesmírným potenciálem. Avšak tento potenciál zůstává nevyužit a ve věku patnácti let pouze 12% dětí tento potenciál využívá.

V našich mateřských školách víme, že děti mají mimořádný potenciál a nadání. Díky nejmodernějším diagnostickým metodám umíme dětský potenciál odhalit, ale především s ním umíme pracovat a rozvíjet jej a to již od jednoho roku. K tomuto účelu jsme vypracovali vlastní jedinečnou vzdělávací koncepci GENIUS MIND, která rozvíjí děti s ohledem na jejich osobnost, silné a slabé stránky a hlavně v souladu s jejich potřebami.

Vzdělávání dítěte doplňujeme o nabídku dalších aktivit a přizpůsobujeme jim program. Práce s nadanými předškolními dětmi je účinná, je-li jim věnována pozornost v komunikaci, není uplatňován autoritativní styl, nechávají se prezentovat jejich výkony a názory a společně se hodnotí činnosti, hovoří se o nich. Tím si uvědomují své přednosti a nedostatky. Je důležité dětem poskytovat podmínky pro vzdělávání, které jim umožní rozvinout jejich potenciál a dosahovat výsledků a zkušeností, které je obohatí.

 

Naším cílem je, aby děti dostaly možnost rozvíjet to, pro co se narodily. Poznáním dětské osobnosti měli pestré a aktivní dětství, které bude naplňovat jejich přirozenou potřebu po vědění. Odborným vedením získají sebedůvěru v sebe sama i ve své schopnosti, což je tak důležité pro úspěch v životě.

Mgr. Petra Langerová, ředitelka a zakladatelka školy, autorka vzdělávací koncepce GENIUS MIND

genius mind logo-final.png
Proč je náš vzdělávací systém efektivní?
Zde jsou 3 základní kroky procesu:

Zábava

Ikonky vývoje-01-01.jpg

DIAGNOSTIKA

Prostřednictvím nejmodernější diagnostiky zjišťujeme potenciál dítěte. Přečtěte si více zde.

Styl

Ikonky vývoje-01-02.jpg

ROZVOJ, STIMULACE, MOTIVACE

Cíleně rozvíjíme vrozené nadání a schopnosti dítěte.

Sport

Ikonky vývoje-01-03.jpg

NAPLNĚNÍ

Výsledkem je šťastný člověk, který se věnuje tomu, pro co se narodil.

Hlavní obsah vzdělávacího programu

Zábava

DIAGNOSTIKA

Disponujeme jedním z nejmodernějších a nejobsáhlejších diagnostických systémů. Mapujeme děti ve všech oblastech dovedností, schopností, talentů. Vedeme podrobná portfolia dětí s vývojovým progresem, nastavenými podpůrnými opatřeními, doporučeními, přípravou stimulačních programů, odbornou specializačně - pedagogickou podporou. Více zde.

Zábava

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Rozvíjíme osm hlavních oblastí inteligence, ale prioritně ty, pro které máme nadání a baví nás. 

Získáváme znalosti a dovednosti abychom byly úspěšní 
a spokojení ve 21.století. Osvojujeme si umění sebehodnocení, 
sebeprezentace, meditace, vědomí si okamžiku, finanční gramotnosti. Učíme se jak užívat  moderní technologie zdravě 
a bezpečně a k našemu prospěchu.

Zábava

INSPIRATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Prostředí našich škol je minimalistické, aby pozornost dětí byla směřována na jejich aktivity. V teplých měsících program probíhá co nejvíce venku v letních třídách.

Zábava

ČESKO-ANGLICKÝ BILINGVNÍ PROGRAM

Angličtina je přirozeně zařazována do denního režimu, již od nejmenších dětí a je přizpůsobena jejich schopnostem a věku. V našem česko-anglickém programu pod vedením školených pedagogů se děti systematicky vzdělávají s materiálem Cambridge English. Děti mají možnost skládat Cambridgeské zkoušky. V mateřských školách je program bilingvní, na základní škole česko-anglický.

Zábava

VZDĚLÁVACÍ METODY A POMŮCKY

Zapojovány  jsou moderní i časem prověřené vzdělávací metody (Montessori, Growth Mind, NTC learning a jiné). Škola investuje do vzdělávacích pomůcek, literatury a také do robotických hraček. Zároveň spolupracujeme s Mensou ČR a Centrem nadání.

Zábava

NÁŠ TÝM

V našich školách pracují jen odborníci a nadšenci do předškolního vzdělávání. Náš rozmanitý a dynamický tým se neustále vzdělává a posouvá, aby byl dětem inspirací a řádnými průvodci.

Sport

INDIVIDUÁLNÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁNY

Na základě diagnostického vyšetření a pedagogického pozorování, jsou dětem sestavovány individuální vzdělávací plány, které odpovídají osobnosti dítěte.

Individuální přístup zároveň zajišťují malé skupinky dětí na jednoho pedagoga.

Styl

PROGRAM

Bohatý program obsahuje rozmanité aktivity (např. návštěva mini ZOO ve školce), výlety, odpolední volitelné kluby (např. plavání, bruslení, keramika, moderní tanec, balet, bojové sporty, hudební či jazykové odpolední kluby a jiné.)

Zábava

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Spolupráce a komunikace s rodiči je velice důležitá pro vzdělávání dítěte. Škola nabízí poradenství, individuální schůzky, účast na při adaptaci a při různých akcích v rámci projektu "Jsme spolu".

Hodnocení ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Máme velkou radost z hodnocení České školní inspekce. Přečtěte si hodnocení:

Účelná podpora nadaných dětí. 

Zpracovaná podpůrná opatření (individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory). Ta jsou efektivně realizována v praxi.

Díky realizaci podpůrných opatření jsou nadané děti systematicky vedeny k maximálnímu rozvoji svého potenciálu.

Cílem vzdělávání je vychovávat děti k samostatnosti a k osvojování základních hodnot v bilingválním prostředí v součinnosti s rodinou.

Rozvržení přímé pedagogické činnosti umožňuje výbornou součinnost učitelského sboru. Tím je zajištěna možnost individuálního přístupu ke všem dětem a respektování jejich potřeb.

Vzdělávání v obou třídách bylo doprovázeno vlídnou, rodinnou atmosférou. Z velmi dobré a přátelské úrovně vzájemné komunikace v českém i anglickém jazyce byla zřejmá důvěra dětí k pedagožkám i lektorkám. Přirozenou formou byl prezentován anglický jazyk (v součinnosti rodilé mluvčí a učitelky).

 

Uplatňování prvků Montessorri pedagogiky při dovednostně praktických činnostech vhodně rozvíjí smyslové vnímání dětí.

Bilingvní vzdělávání, probíhající prostřednictvím prožitkového a situačního učení, výborně podporuje rozvoj jazykové gramotnosti dětí.

 

Každodenní přirozená komunikace s rodilými mluvčími, kteří spolupracují s pedagožkami v průběhu vzdělávání, vytváří velmi dobré základy pro další rozvíjení komunikačních dovedností dětí v anglickém jazyce, u cizinců v českém jazyce.

 

Efektivní vzdělávání dětí mladších tří let v součinnosti učitelky s chůvou.

Hodnocení ČŠI
Obsah vzdělávacího programu
Vzdělávací program
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page