top of page
GENIUS kluby (2).jpg

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

Ředitelka GENIUS Základní školy s. r. o. vyhlašuje

 

v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

 

ZÁPIS do GENIUS Základní školy s.r.o. pro školní rok 2024/2025

 

INFORMACE K ZÁPISU 

 

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky v minulém roce.

 

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Maximální kapacita prvního ročníku je 15 žáků v souladu se strategickým záměrem školy. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit.
 
I. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Uchazeči jsou v průběhu přijímacího řízení bonifikování za splnění jednotlivých kritérií. Nejdříve jsou přijati uchazeči, kteří měli ve školním roce 2023/2024 odklad školní docházky, následně uchazeči, kteří mají čtyři body, poté uchazeči se třemi body, poté ti, kteří dosáhli dvou bodů a nakonec uchazeči, kteří získali jeden bod až do naplnění kapacity. V případě, že je více zájemců k zápisu se stejným počtem bodů než zbývajících volných míst, přistupuje se k losování (viz. níže). Podmínkou připuštění k zápisu je osobní rozhovor s rodiči a absolvování dne Prvňáčkem na zkoušku na základní škole, kdy je ověřována školní zralost.

 

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií:

 

Studenti s odkladem povinné školní docházky - přijati přednostně.

  1. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů –  uchazeči, kteří mají na základní škole studujícího sourozence - 1 bod. 

  2. Podpora kontinuity vzdělávání - uchazeči, kteří navštěvovali předškolní docházku v mateřských školách GENIUS alespoň po dobu 12 měsíců (GENIUS Mateřská škola Smíchov či Strašnice nebo GENIUS Kindergarten mateřská škola Olivka) - 1 bod. 

  3. Podpora přípravy na vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků - uchazeči, kteří absolvovali program předškolní přípravy GENIUS GOLDFISH po dobu alespoň 3 měsíců - 1 bod.

  4. Uchazeči, jejichž zákonní zástupci jsou v souladu se vzdělávací koncepcí GENIUS; ověřováno na osobním pohovoru - 1 bod. 


II. PRŮBĚH ZÁPISU 

 

Předběžná přihláška

Pokud máte zájem o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 vyplňte prosím předběžnou přihlášku - viz formulář níže.

 

Ověření souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami GENIUS Základní školy s. r. o.

Rodiče jsou pozváni ke schůzce s vedením školy, během kterého se podrobněji seznámí s koncepcí GENIUS MIND a prohlédnou si školu. Na základě rozhovoru s rodiči bude posouzeno splnění povinného kritéria “sdílení pedagogických principů a hodnot GENIUS Základní školy”. Zde je rodičům představen i obsah Smlouvy o vzdělávání na základní škole GENIUS, jejíž podpis je podmínkou pro poskytování vzdělávacích služeb ze strany školy.

 

Prvňáčkem na zkoušku

Po vyplnění předběžné přihlášky je rodičům pro jejich dítě nabídnut termín vzdělávacího programu Prvňáčkem na zkoušku, jehož cílem je představit rodičům i dětem hodnoty, zásady, pedagogické principy a pravidla každodenního fungování GENIUS Základní školy s. r. o.

Dítě se zúčastní jednoho dne výuky na naší základní školy na zkoušku.

Účast na programu Prvňáčkem na zkoušku je povinná. 

Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 23. dubna závaznou přihlášku.

Závazná přihláška se vyplňuje v systému Edookit a odkaz k jejímu vyplnění obdrží rodiče po vyplnění předběžné přihlášky viz bod 1. 

 

Vyplněnou závaznou přihlášku je třeba doručit škole jedním z následujících způsobů:

 

  1. osobním podáním do kanceláře naší základní školy, a to ve dnech: 15.,16. a 22. dubna 2024 vždy od 8:00 do 17:00. 

  2. elektronicky do datové schránky školy (ID DS: zg9khkr), nebo

  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na zs@genius-school.cz).


Později doručené přihlášky budeme zohledňovat jen v případě nenaplnění kapacity. 


DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA 


Pokud bude uchazečů splňujících uvedená kritéria se stejným počtem bodů více než je zbývajících volných míst, budou seřazeni v pořadí, který určí los.


III. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 
 

Výsledky zápisu zveřejníme do 15 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněny ve vstupní hale GENIUS Základní školy s. r. o. 

 

U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně, doručením Rozhodnutí o nepřijetí.


IV. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 

Pokud se rodiče rozhodnou pro odložení nástupu dítěte do první třídy, musí se i přesto zúčastnit zápisu do vybrané základní školy a následně podat žádost o odklad povinné školní docházky. Součástí žádosti je doporučující posouzení dítěte od pedagogicko-psychologické poradny + odborného lékaře nebo klinického psychologa.


V. POUČENÍ O MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ 
 

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu jsou účastníci (zastoupeny zákonnými zástupci) oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. 


Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné ode dne, kdy bude zveřejněn seznam uchazečů seřazených dle kritérií zveřejněných na internetových stránkách školy. Konkrétní termín je třeba domluvit telefonicky nebo e-mailem s ředitelem školy. Doporučujeme tak učinit co nejdříve, neboť v následujících dnech se budou vydávat rozhodnutí o nepřijetí. 
 

Dny otevřených dveří

Stejně jako máme individuální přístup k našim studentů, tak i k Vám rodičům. V současné době neplánujeme hromadné Dny otevřených dveří, ale rodiče s mohou domluvit individuální schůzku s ředitelkou školy, která jim s radostí představí naší školu a zodpoví všechny dotazy.

Schůzku si domluvte vyplněním předběžné nezávazné přihlášky viz níže.

Přestup do ročníků

  • V průběhu roku je možné přestoupit do ročníku, pokud je volná kapacita

  • V současné době jsou možné přestupy do druhé, třetí a čtvrté třídy pro školní rok 2023/2024.

Předběžná žádost o přestup a zápis

GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page