top of page
GENIUS kluby (2).jpg

Dny otevřených dveří

Stejně jako máme individuální přístup k našim studentů, tak i k Vám rodičům. V současné době neplánujeme hromadné Dny otevřených dveří, ale rodiče s mohou domluvit individuální schůzku s ředitelkou školy, která jim s radostí představí naší školu a zodpoví všechny dotazy.

Schůzku si domluvte vyplněním předběžné nezávazné přihlášky viz níže.

Zápis pro školní rok 2023/2024

Ředitelka GENIUS Základní školy s. r. o. vyhlašuje

 

v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

 

I. ZÁPIS do GENIUS Základní školy s.r.o.


Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky v minulém roce.

 

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Maximální kapacita prvního ročníku je 18 žáků v souladu se strategickým záměrem školy. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií:
 

1. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

Přednostně jsou přijímány děti, které mají na základní škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb.

 

V případě volné kapacity jsou dále přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria.  Nejprve děti, které mají dva body a poté ty, co mají jeden bod. V případě, že více zájemců se stejným počtem bodů než zbývajících volných míst, přistupuje se k losování (viz. níže).

 

2. Podpora kontinuity vzdělávání - absolvování jedné z mateřských škol GENIUS (GENIUS Mateřská škola Smíchov či Strašnice nebo GENIUS Kindergarten mateřská škola Olivka) - bonifikováno jedním bodem

3. Zákonní zástupci jsou v souladu s pedagogickými principy a hodnotami GENIUS Základní školy formulové v koncepci GENIUS MIND. 

Toto je ověřováno během osobní schůzky rodičů s vedením školy - bonifikováno jedním bodem


II. PRŮBĚH ZÁPISU 

1. Předběžná přihláška 

Pokud máte zájem o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/24 vyplňte prosím přihlášku https://genius.edookit.net/application/.

 

2. Prvňáčkem na zkoušku

Po vyplnění předběžné přihlášky je rodičům pro jejich dítě nabídnut termín vzdělávacího programu Prvňáčkem na zkoušku, jehož cílem je představit rodičům i dětem hodnoty, zásady, pedagogické principy a pravidla každodenního fungování GENIUS Základní školy s. r. o. Dítě se zúčastní jednoho dne výuky na naší základní školy na zkoušku.

Rodiče se v té době (nebo v jiném dohodnutém termínu) zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se podrobněji seznámí s koncepcí GENIUS MIND. Na základě rozhovoru s rodiči bude posouzeno splnění povinného kritéria “sdílení pedagogických principů a hodnot GENIUS Základní školy”. 

Účast na programu Prvňáčkem na zkoušku je povinná. 

 

3. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 5. dubna závaznou přihlášku. 

Přihlášku je třeba nám doručit jedním z následujících způsobů:

  1. osobním podáním do kanceláře naší základní školy, a to ve dnech: 3. a 4. dubna 2023 vždy od 8:00 do 17:00. 

  2. elektronicky do datové schránky školy, nebo

  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.
     

Později doručené přihlášky budeme zohledňovat jen v případě nenaplnění kapacity. 

 

4. Ověření souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami GENIUS Základní školy s. r. o. 

Pokud nebylo splnění tohoto povinného kritéria ověřeno po obdržení předběžné přihlášky, jsou rodiče pozváni k pohovoru  a dítě je pozváno k programu Prvňáčkem na zkoušku. 

 

DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA 

Pokud bude uchazečů splňujících uvedená kritéria se stejným počtem bodů více než než je zbývajících volných míst, budou seřazeni v pořadí, který určí los.

III. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 

Výsledky zápisu zveřejníme do 15 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněny ve vstupní hale GENIUS Základní školy s. r. o. 

 

U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně, doručením Rozhodnutí o nepřijetí.
 

IV. POUČENÍ O MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ 

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu jsou účastníci (zastoupeny zákonnými zástupci) oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. 

Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné ode dne, kdy bude zveřejněn seznam uchazečů seřazených dle kritérií zveřejněných na internetových stránkách školy. Konkrétní termín je třeba domluvit telefonicky nebo e-mailem s ředitelem školy. Doporučujeme tak učinit co nejdříve, neboť v následujících dnech se budou vydávat rozhodnutí o nepřijetí. 

Přestup do ročníků

  • V průběhu roku je možné přestoupit do ročníku, pokud je volná kapacita

  • V současné době jsou možné přestupy do druhé a třetí třídy pro školní rok 2022/2023 s do druhé, třetí a čtvrté třídy pro školní rok 2023/2024.

Předběžná přihláška do první a přestup do druhé třídy
arrow&v
arrow&v
GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page