top of page

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM

Diagnostický systém, který využíváme v našich mateřských školách, umožňuje komplexní diagnostiku celkového vývoje dítěte. Můžeme tak přesně určit nadání dítěte, jeho silné stránky i potřeby, stejně jako včas zachytit vývojové odchylky.


Diagnostika je zpracovávána psychologem a speciálním pedagogem.

Diagnostika je doporučená dětem od 4 let.

ryba yellow-01.png
Celková diagnostika dětí.jpg

Co diagnostika obsahuje

Zábava

Komplexní diagnostika celkového vývoje dítěte

Zábava

Až 10 hodin práce psychologa a speciálního pedagoga

Styl

Doporučení vzdělávacího obsahu a směru

Zábava

Hodinová konzultace výsledků

Sport

Doporučení podpůrných pomůcek a metod

Zábava

Výstup v přehledné tištěné podobě

Hodnocené konkrétní oblasti:

Zrakové vnímání, Selektivní pozornost, Fonologická paměť, Vizuo-prostorová paměť, Konstrukční myšlení, Pojmové myšlení, Sluchová paměť, Hrubá a jemná motorika, Vizuomotorika, Sociálně-emoční kompetence, Logicko-matematické myšlení, Expresivní řeč, Slovní zásoba, Receptivní řeč, Informovanost, Verbální 

konceptualizace

Hodnocené širší oblasti vývoje:

Kognice (z jednotlivých konkrétních oblastí je vypočten inteligenční kvocient), Psychomotorika, Sociálně-emoční kompetence, Matematika, Řeč, Verbální myšlení

Hodnocené celkové indexy:

Verbální kognitivní index, Neverbální kognitivní index, Psychomotorický index

Tým GENIUS.jpg

Psychodiagnostika dětí je odborná metoda využívaná především v poradenské a klinické psychologii, která má za cíl poznat osobnost dítěte – podle zvolené konkrétní metody může zkoumat jeho osobnostní vlastnosti, temperament, intelektový potenciál, specifické dovednosti a případné poruchy vývoje. Výsledky psychodiagnostických vyšetření se využívají v oblasti rané péče, pedagogiky, pediatrie i psychiatrie.  

 

V poradenské praxi můžeme psychodiagnostiku předškolních dětí využít hned z několika důvodů – včasnou diagnostikou můžeme podchytit nejen případné poruchy a zpoždění ve vývoji, ale také zjistit potenciál dítěte, úroveň jeho kognitivních schopností a rozložení jednotlivých typů inteligence a hlavní oblasti nadání. Již v raném věku tak můžeme získat informaci o silných i slabých stránkách dítěte, ty silné pak můžeme dále rozvíjet a ty slabé se naopak snažit kompenzovat. 

 

Neuroplasticita mozku dosahuje nejlepší úrovně právě u malých dětí, a proto může být zjištění silných i slabších stránek dítěte klíčové, protože je zde obrovský prostor pro vývoj a také případnou korekci.

 

Největším darem, který mohou rodiče svým dětem kromě života samotného dát, je rozvíjet a sytit jejich duševní potenciál, včas ho rozpoznat a nenechat ho vyhasnout... Díky tomu budou moci z dětí vyrůst seberealizovaní a kompetentní lidé s vysokou sebeúctou a respektem k druhým bytostem, kteří se budou aktivně podílet na budování lepšího světa.

Psycholožka  Mgr. Margareta Johnová , GENIUS School & Kindergarten

Zluta ryba-01.png

Proč je diagnostika dítěte přínosná pro rodiče?

Diagnostika je investicí do budoucnosti dětí. Rodiče díky diagnostice blíže poznají osobnost dítěte a zjistí oblast nadání, jeho silné a slabé stránky a na jejich základě mohou zvolit takový směr budoucího vzdělávání a podpůrných opatření, aby dítě bylo v dospělém životě šťastné a úspěšné.

ryba-03.png

Proč je diagnostika důležitá pro děti?

Abychom my dospělí zjistili to, co nám děti nedokážou říci sami. Díky diagnostice poznáme jejich přirozený potenciál a nadání. Následně jim můžeme nastavit takové prostředí, aby se mohly děti věnovat tomu, pro co se narodily a tím docílit toho, že budou naplnění a seberealizovaní.

ryba green-01.png

Jak diagnostické vyšetření probíhá?

Diagnostické šetření probíhá v prostorách GENIUS Kindergarten. Přímá diagnostika s dítětem trvá celkem 2 hodiny bez přítomnosti rodičů. Následně jsou výsledky zpracovávány. Poté proběhne schůzka s rodiči, kde jsou výsledky prezentovány a vysvětleny spolu s doporučeními. Celkové diagnostické vyšetření trvá v přepočtu až 10 hodin.

GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page