top of page

🏋️‍♀️ Psychická odolnost dětí

Mít šťastné dítě si přeje snad každý rodič, ale během života se ocitáme v situacích, které jsou náročné a stresující. Každý tyto situace zvládá jinak, ale my můžeme chování dětí ovlivnit a pomoci jim k tomu, aby tyto situace zvládaly a nepodléhaly jim. Připravenost a odolnost vůči stresu nám pak při řešení těžkých situacích mnohé ulehčí. 


Co je psychická odolnost


Psychická odolnost, často nazývaná také mentální odolnost nebo rezilience je schopnost čelit a přizpůsobit se stresu, obtížím, nejistotě a traumatu. Jedná se o psychologickou sílu, která umožňuje jednotlivcům zvládat životní výzvy, překonávat nepříjemné události a růst na základě těchto zkušeností. 

Tato vlastnost není statická, jedná se o dynamický proces, který můžeme v průběhu času podporovat a rozvíjet, a to již od nízkého věku dítěte. Škola a rodiče v tomto směru hrají významnou roli. Cílem je vychovat šťastného a odolného jedince, který je připraven na životní výzvy v dospělosti a budování zdravého duševního života.
Rozvoj psychické odolnosti u dětí 


Rozvíjení psychické odolnosti u dětí je důležité pro jejich celkový rozvoj a pohodu z několika důvodů:


Zvládání stresu, tlaku a posílení sebedůvěry


Děti jsou vystaveny různým druhům stresu a tlaku, ať už jde o školní výzvy, mezilidské konflikty nebo rodinné problémy. Rozvoj psychické odolnosti jim pomáhá lépe zvládat tyto stresory a vyrovnávat se s nimi. Když dítě vidí, že tyto náročné situace zvládá, může to posílit jeho sebevědomí a sebedůvěru, bude se cítit silnější a nebude se bát čelit budoucím situacím.


Podpora emocionálního zdraví a prevence rizikového chování


Psychická odolnost u dětí může vést k lepšímu emočnímu vyrovnávání se se životními událostmi a vyšší úrovní duševní pohody. To může představovat prevenci emocionálních problémů, jako jsou úzkost, deprese, sebepoškozování nebo agresivní chování. Děti s nižší mírou psychické odolnosti jsou také náchylnější k rizikovému chování, jako je užívání drog, alkoholu nebo zapojení do agresivních situací. Rozvoj psychické odolnosti může představovat ochranu před podobným nežádoucím chováním. 


Rozvoj adaptability


Děti, které mají vyvinutou psychickou odolnost, jsou lépe vybaveny k tomu, aby se lépe přizpůsobily změnám a novým situacím. V dnešním rychle se měnícím světě, kde se lidé musí neustále přizpůsobovat novým podmínkám a velkému pokroku je tato vlastnost nezbytná.


Lepší výsledky ve škole, sportu i jiných oblastech 


Děti s vyvinutou psychickou odolností mají tendenci lépe se soustředit, vytrvat v učení nebo jiných činnostech. Zvládají lépe školní nebo například sportovní výzvy. To může vést k lepším nejen akademickým výsledkům a celkovému k úspěchu ve škole, sportu nebo umělecké činnosti. 


Role rodičů a vzdělávacích institucí v rozvoji psychické odolnosti dětí 


Rodiče hrají v rozvoji emocionálního zdraví svých dětí klíčovou roli. Podpora duševního zdraví ze strany rodiče, jeho zájem o pocity, potřeby a aktivní podpora dítěte posiluje vzájemný vztah, důvěru a vzniká silnější propojení mezi rodičem a dítětem. Rodiče jsou často hlavním vzorem pro své děti, důležité je tedy také modelové chování. Když rodiče projevují zájem o svou vlastní psychickou odolnost a pracují na ní, poskytují svým dětem inspiraci a model pro rozvoj vlastní odolnosti.


Velkou roli na rozvoj psychické odolnosti u dětí může mít i předškolní a základní školní vzdělávání. Pro pozitivní rozvoj je důležité, aby instituce chápala důležitost tohoto tématu, byla otevřená vzdělávání nejen dětí, ale i pedagogů podporovala vhodné prostředí pro emoční pohodu a zvládání stresových situací. Mentální odolnost je jedním ze základních pilířů vzdělávání ve školkách i základní škole GENIUS a její rozvoj je v našich pobočkách nadstandardní. 

Kromě podpory wellbeingu, mentální hygieny a využívání techniky mindfullness, pomáháme dětem rozvíjet jejich odolnost na každodenní bázi:  • Individuální přístup - odhalení talentů, silných a slabých stránek každého dítěte nám pomůže v individuálním přístupu a komunikaci. Podporováním silných stránek a pozitivní přístup při práci na slabých stránkách dodává dětem sebevědomí. 

  • Vztah s pedagogy - pozitivní vztahy s dospělými posilují důvěru a bezpečí. Naši učitelé mají s dětmi blízký až rodičovský vztah, kdy vyučující řeší s dětmi jejich radosti i těžkosti. Otevřená a respektující komunikace, otevírání těžkých témat, které se dějí přímo jim nebo v jejich okolí pomáhá dětem porozumět situacím a vyrovnat se s nimi. 

  • Hodnocení - nejen slovní hodnocení vyučujících místo známek podporuje rozvoj psychické odolnosti. Děti jsou vedeny k sebehodnocení v různých časových úsecích (týden, měsíc), to pomáhá k rozvoji sebereflexe v dospělosti. 

  • Trénink stresových situací - v bezpečném prostředí jsou děti vystavovány stresových situacím, které je mohou v životě potkat, jedná se například o hlášené písemné práce nebo snaha chodit pravidelně ven, i když počasí není ideální. Trénink pomáhá také k postupnému posouvání hranic komfortní zóny. 

  • Práce na socioemoční rozvoj - integrace sociálních a emočních dovedností umožňují dětem efektivně interagovat s ostatními a regulovat své emoce.

  • Práce na vztazích mezi dětmi - děti tráví ve škole velkou část svého dne, je to tedy důležité místo pro socializaci a interakci s vrstevníky. Konstantní prací na vztazích děti posilují své sociální dovednosti a schopnosti řešit konflikty.

  • Fyzická zdatnost - ať už na ZŠ nebo v MŠ učitelé motivují děti, aby posunuly své hranice po fyzické stránce, vyzkoušely své možnosti a neodmítaly fyzickou aktivitu dříve, než sami vyzkouší, co všechno mohu zvládnout. Na hodinách tělesné výchovy na ZŠ spolupracujeme s organizací Trenéři do škol, která poskytuje odborné znalosti a trénování v různých sportech, děti tak mají možnost získat sportovní dovednosti od profesionálů. Rozvoj psychické odolnosti je důležitý od raného dětského věku, každé dítě je jiné a různé situace každý zvládá jinak. Školka i škola může dětem pomoci, jak kolektivními úkoly a cvičením, tak individuálním přístupem. Ve spolupráci s rodiči je to pak ideální kombinace, jak připravit děti do života, kde už určité situace budou řešit samy. 

213 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page