top of page

FAQ

 

Zde jsou otázky, které nám v naší mateřské škole a jeslích GENIUS kindergarten pokládáte.

ryba yellow-01.png

Jak poznám, že je mé dítě nadané?

Z výzkumů NASA vyplývá, že 98% dětí se rodí jako geniální kreativci. Což znamená, že každé dítě je nadané. Důležité je rozpoznat v které oblasti dítě vyniká a tu pak nadále rozvíjet. S určením směru a nadání pomáhají odborníci ve školském zařízení. Samozřejmě jsou i případy výjimečně nadaných dětí, které se například sami naučí číst ve dvou letech a v takovém případě to pozná i sám rodič :-).

1.

Proč je důležité učit jazyky od raného věku?

Děti si osvojí další jazyk přirozenou a nenásilnou formou stejně jako jazyk mateřský. 

Jakákoliv aktivita, kterou si děti osvojují do 7 let věku se v dětské paměti ukládá jednodušeji a několikrát efektivnější než v letech nadcházejících.

Znalost dalšího jazyka (a v lepším případě dalších jazyků) je dnes nutnou investicí do vzdělání našich děti. Děti tak získají možnost celosvětového uplatnění.

2.

Jak vybrat správné jesle?

Pro ty nejmladší děti je zásadní, aby zařízení nebylo pouze a jen hlídacím koutkem.

Vzdělávací program i v jeslích by měl být s angličtinou, výtvarnými činnostmi, muzikální činností, pobytem venku a s dostatečným spánkem.

Prostředí by mělo být čisté a bezpečné, hračky by měly být nezávadné.

U takto maličkých dětiček je nutný empatický, vstřícný a kamarádský personál.

Malý počet dětí na jednu tetu je podmínkou - na deset dětí by měly být již dva pedagogové či zdravotní sestry.

3.

Jak vybrat správnou školku?

V případě, že se rodič rozhoduje pro školku či mateřskou školu, měl by si projít vzdělávací program a koncepci školy, která by měla mít zahrnuty moderní i tradiční prvky pedagogiky, např.:

 • bilingvní program a další jazyky - bilingvní program by měl být zajištěn rodilými mluvčími ale i českým lektorem tak, aby byla zajištěna vyváženost programu a děti se naučily nejprve dobře česky a pak přirozeně i anglicky či další jazyk

 • digitální vzdělání a digitální vybavenost (tablety, PC)

 • sportovní vyžití 

 • zdravé stravování

 • častý pobyt venku za každého počasí - vzdělávací program by se měl přesouvat i do venkovních prostor 

 • prvky montessori pedagogiky

 • individuální přístup k dětem apod.

 • logopedická prevence

 • nabídka, množství a kvalita nabízených aktivit a kroužků

 • profesionální, odborný tým

 • poradenské služby

 • čistota a bezpečnost prostor

 • kvalitní didaktické pomůcky, knihy, sportovní pomůcky

 • ergonomicky vyhovující nábytek, stoly židle

4.

Patří dvouleté dítě do školky?

Samotný věk neurčuje zralost dítěte. 

Dítě v péči odborného, profesionálního a láskyplného týmu a v kolektivu ostatních dětí. Dítě je opečovávané, nadšené, dychtící po dalších zážitcích - takové dítě je šťastné. 

Dítě může v jeslích začít s docházkou jen na několik hodin týdně, což mu umožní získat nové vjemy, zážitky, podněty, umožní mu to další rozvoj a získání sociálních vazeb s dalšími dětmi při současném zachování velmi úzké vazby s rodiči.

5.

Jak fungují adaptace?

V prvních dnech ve školce by měl mít rodič možnost zůstat s dítětem, avšak v takovém režimu, aby dítě vědělo, že rodič ze školky odchází a nezůstává s ním celý den. Přítomnost rodiče u adaptace je dobrovolná a rozhodně ne nezbytná. Mnohdy spíše prodlužuje adaptační dobu dítěte v novém kolektivu.

V prvních dnech je vhodné adaptovat dítě na hodinu či dvě a následně čas přidávat dle průběhu samotné adaptace. Adaptace probíhají různě a záleží na osobnosti dítěte i rodiče. Zde je třeba důvěřovat zkušenostem školních pracovníků.

6.

Je dítě nešťastné, když ve školce pláče?

Odpověď je: ne. Ve většině případů dítě přestane plakat do pár minut, odborný tým ví, jak dítě zabavit nebo motivovat. 

Ve výjimečných případech, když se adaptace nedaří, jsou nastavovaná podpůrná opatření a prostředky společně s rodiči k jejímu úspěšnému průběhu.

7.

Jsem špatný rodič, když dávám dítě do školky již v raném věku?

Ne, nejste.

Děti docházející do kvalitního předškolního vzdělávacího zařízení mají vynikající výsledky v následujících letech, a to jak po stránce psychické, fyzické tak i sociální. Děti mají bohatý program, jsou s kamarády, učí a poznávají stále nové a nové věci. V kvalitním vzdělávacím zařízení jsou do programu zařazovány preventivní programy​ - vyšetření očí, logopedická péče, péče speciálního pedagoga a další doporučení vhodná ke správnému vývoji, ale také kulturní - divadélka atd. 
 

S dítětem je důležitý trávit kvalitní čas, nikoliv veškerý čas, který má rodič k dispozici.

I rodič musí mít možnost se odreagovat, pracovat, a těšit se na své dítě.

Šťastný rodič = šťastné dítě.

8.

V čem jsou přínosné moderní vzdělávací trendy?

Připravujeme děti na 21. století, které je plné moderních a digitálních technologií.  Naučme je tedy vše využívat ke svému prospěchu. Díky nim může být i vzdělávací proces zábavnější hravější více dynamičtější a efektivnější.

Moderní vzdělávací trendy nám umožňují efektivněji využívat mozkovou kapacitu v dětském věku a rozvíjet dětský potenciál.

Pamatujeme na to, že nepřipravujeme děti na svět dneška, ale aby byly schopné se uplatnit ve světě, který zde bude ze 20 let.

9.

Na co bychom se měli zaměřit při vzdělávání dětí vzhledem k budoucnosti?

 • Kreativní myšlení 

 • Dovednost používat ICT.

 • Umět pracovat s chybou.

 • Vlastnost sebehodnocení.

 • Znalost minimálně dvou dalších jazyku.

 • Schopnost pečovat o své tělo o svou mysl - umění meditace, sebepoznání, zdravého životního udržitelného stylu.

 • Schopnost řešení problémů.

 • Práce v týmu.

10.

Proč investovat do vzdělávání dětí?

Úroveň, výše a kvalita vzdělání má zásadní vliv na budoucí uplatnění člověka ve světě. Určuje jeho schopnosti a dovednosti, jejich rozvinutí a uplatnění v práci, podnikání, sociálních a mezilidských vztazích.

S ohledem na neustále se měnící a rozvíjející svět je investice do kvalitního vzdělání jediná konstanta, který zajistí nejlepší připravenost na budoucnost, ať je jakákoliv.

11.

V čem je výhoda menších vzdělávacích skupin?

Individuální přístup k dětem, vyhovění individuálním potřebám a požadavkům dětí. Pedagogové mají možnost se každému dítěti věnovat s ohledem na jeho specifické potřeby a nastavit patřičné motivační a podnětné systémy.

Intenzivnější program a zpětná vazba u dětí zajišťují efektivnější výsledky.

12.

Za jakých podmínek jsou udělována stipendia?

V mateřské škola a jeslích GENIUS se stipendia se poskytují nejčastěji nadaným dětem, jejichž zákonní zástupci by si nemohli dovolit platit naše školné. Žádosti o stipendia se posuzují každá individuálně správní radou a mohou být udělena i za mimořádný přínos naší škole. Závisí na příjmech a majetkových poměrech rodiny žadatele a jeho výše je různá. Počet udělených stipendií je každý rok omezený a závisí i na ekonomických poměrech školy. 

Pro bližší informace nebo podání žádosti nám napište e-mail na hlavní kontakt.

13.

GENIUS Logo school a kindergarten-01.jpg
bottom of page